Diaconie

Diaconie is één van de kernopdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping. De aandacht gaat vooral uit naar mensen die lijden onder gebrek, honger, vervolging, ziekte, handicap en ouderdom. Ook buiten de kerkelijke gemeenschap heeft de diaconie oog voor de medemens door middel van acties voor de voedselbank en de bloemenzondag.
In de eredienst is het de taak van de diaconie de gaven in te zamelen en bij het Heilig Avondmaal het delen van brood en wijn.

Giften
Giften aan de diaconie kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de diaconie.

Collectebonnen:
Vel van 20 bonnen à € 0,60 voor € 12,00,
Vel van 20 bonnen à € 1,00 voor € 20,00.
Verkrijgbaar o.a. door overmaking van het bedrag op bankrekening: NL55 RABO 0303 5033 35 t.n.v. CVD.Prot.Gem.Appelscha Collecte o.v.v. aantal vellen/bontype en uw adres.
De bonnen worden thuisbezorgd.

Info: diaconie@pkn-appelscha.nl