Diaconie

Wat is diaconie?

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven de kerken concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Ook hier in Appelscha maar ook daar buiten landelijk en in de wereld willen wij als diaconie laten zien dat we een bijdrage leveren. Per maand krijgen wij vele verzoeken om een financiële steun en tegen de kerst is er een veelvoudige aanvragen voor steun. Maar waar maak je een keuze? De diaconie heeft dan wel een keuze gemaakt om alleen kleinschalige projecten te steunen maar dan nog waar ga je voor. Zelf (misschien u ook wel) vind ik het best moeilijk om daar een keus in te maken want er zijn zoveel belangrijke doelen. Als u iets hoort over een klein project neem dan even contact met ons op, misschien kunnen wij iets betekenen. Ook willen wij u als gemeente meer op de hoogte houden waar het collecte geld zoal heen gaat. Jaarlijks geven we aan daklozen in de provincie, blijf van mijn lijf huizen, voedselbank en vele andere projecten.

De diaconie

Diaconie is één van de kernopdrachten van de kerk. Diaconie heeft alles te maken met het omzien naar en dienen van de medemens en de schepping. De aandacht gaat vooral uit naar mensen die lijden onder gebrek, honger, vervolging, ziekte, handicap en ouderdom. Ook buiten de kerkelijke gemeenschap heeft de diaconie oog voor de medemens door middel van acties voor de voedselbank en de bloemenzondag.
In de eredienst is het de taak van de diaconie de gaven in te zamelen en bij het Heilig Avondmaal het delen van brood en wijn.

Giften
Giften aan de diaconie kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van de diaconie.

Collectebonnen:
Vel van 20 bonnen à € 0,60 voor € 12,00,

Vel van 20 bonnen à € 1,00 voor € 20,00.
Verkrijgbaar o.a. door overmaking van het bedrag op bankrekening: NL55 RABO 0303 5033 35 t.n.v. CVD.Prot.Gem.Appelscha Collecte o.v.v. aantal vellen/bontype en uw adres.

Info: diaconie@pkn-appelscha.nl